Algemene voorwaarden

Onderstaande Algemene Voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2017 op alle diensten en producten van Praktijk Leonoor Netten.

Toepasbaarheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten in zake van consulten in de vorm van Healing en/of Spirit-Art door Praktijk Leonoor Netten in Tilburg .

quattro-miami-menu-separatorBetalingsvoorwaarden
Indien een consult is geboekt, hetzij via de website, via de email, via de telefoon, via de post of anderzijds, is de consult-nemer verplicht deze af te nemen indien er niet minimaal 24 uur voorafgaande aan de afspraak is afgezegd, of de afspraak  verzet wordt naar een later tijdstip.

Consulten worden contant afgerekend, of voorafgaande aan het consult via de bank overgemaakt.
Indien er door consult-nemer voor gekozen wordt om het consult-bedrag vooraf over te maken, ontvangt deze het bankrekeningnummer waarnaar het bedrag overgemaakt kan worden. Indien het afgesproken consult-bedrag niet op de rekening staat van Praktijk Leonoor Netten, op de dag dat het consult is afgesproken, gaat het consult niet door en ontvangt consult-nemer een factuur die binnen twee dagen moet worden voldaan. Wordt daar niet aan voldaan, dan volgt er een herinnering. Indien men nalatig blijft, wordt er een Incassobureau ingeschakeld.

Praktijk Leonoor Netten gaat er van uit dat consult-nemer weloverwogen een afspraak voor een consult maakt en legt de verantwoordelijkheid en het nakomen daarvan bij de consult-nemer.

Indien er voor gekozen wordt om contant af te rekenen en daar niet aan voldaan wordt, ontvangt de afnemer van het consult een factuur  die binnen twee dagen moet worden voldaan. Wordt daar niet aan voldaan, dan volgt er een herinnering. Indien men nalatig blijft, wordt er een Incassobureau ingeschakeld.

Tarieven (inclusief 21 % BTW) worden duidelijk vooraf gecommuniceerd (online, op papier of mondeling )

quattro-miami-menu-separatorBereikbaarheid
U kunt Praktijk Leonoor Netten voor informatie, of het maken van een afspraak bellen op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur.  Indien ik niet bereikbaar ben kan een boodschap worden ingesproken en dan bel ik zo snel mogelijk terug. (vakanties en weekenden uitgezonderd)

Contactinformatie van Praktijk Leonoor Netten kunt u vinden op de pagina “contactinfo en tarieven” 

quattro-miami-menu-separatorDisclaimer

De via deze website verkrijgbare diensten en producten vervangen geen medische handelingen.
Neemt u voor elke gezondheidsklacht altijd eerst contact op met uw huisarts, alvorens een consult te boeken. Ik ben namelijk geen Arts en houd me op geen enkele wijze bezig met medische zaken. De inhoud van deze website is geen vervanging voor welke therapie dan ook. Indien er therapie nodig is, is de lezer / consult-nemer zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar hulp.

Ook wordt er in Praktijk Leonoor Netten op geen enkele wijze aan voorspellingen of beloftes gedaan.

Indien de consult-nemer medicatie gebruikt waarvan bekend is dat deze voorgeschreven zijn voor de stabilisering van stemmingswisselingen, dient de consult-nemer hier voorafgaande aan het consult  informatie te verstrekken aan Praktijk Leonoor Netten.

Praktijk Leonoor Netten kan dan bepalen of een consult verantwoord is.

quattro-miami-menu-separatorAansprakelijkheid
Met veel zorg is deze website gemaakt door Praktijk Leonoor Netten en het interpreteren van de inhoud ligt geheel bij de lezer van de website. Praktijk Leonoor Netten is derhalve niet aansprakelijk voor onjuiste interpretatie en de lezer is daar zelf voor verantwoordelijk.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Praktijk Leonoor Netten is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of ziekte, noch voor schade aan eigendommen van consult-nemers, noch voor schade veroorzaakt door consult-nemers voortvloeiend uit / of verband houdend met de consulten.
Praktijk Leonoor Netten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect van de cliënt.

Praktijk Leonoor Netten is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het door de consult-nemer onjuist interpreteren van de gegeven informatie, die gegeven is tijdens een consult.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Praktijk Leonoor Netten niet aansprakelijk.

quattro-miami-menu-separatorTarieven.

Tarieven (inclusief 21 % BTW) worden duidelijk gecommuniceerd (online, op papier of mondeling ) en betaling geschiedt bij reservering van het consult, of contant na afloop van het consult.

Zie ook de pagina “Contactinfo en tarieven”

quattro-miami-menu-separatorGeheimhouding.

Alles wat er tijdens een consult bij Praktijk Leonoor Netten wordt besproken, blijft daar “binnenskamers” en is strikt vertrouwelijk. Praktijk Leonoor Netten zal op geen enkele wijze informatie van consult-nemers doorspelen aan derden. Deze gesprekken zijn-en blijven vertrouwelijk, hier zal door Praktijk Leonoor Netten ten alle tijden respectvol mee omgegaan worden !

quattro-miami-menu-separatorInspanningsverplichting.

Praktijk Leonoor Netten zal zich altijd inspannen voor een consult-nemer, maar de eind-verantwoordelijkheid blijft ten alle tijden bij de consult-nemer zelf.
Praktijk Leonoor Netten zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Praktijk Leonoor Netten niet verantwoordelijk is  voor het succes en welslagen van die dienstverlening, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel.

quattro-miami-menu-separatorOvermacht
Praktijk Leonoor Netten heeft het recht de overeengekomen consulten uit te stellen indien zij tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Hieronder vallen omstandigheden welke buiten haar invloed liggen, of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, zoals ziekte. Indien nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van de partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

quattro-miami-menu-separatorBijzondere bepalingen.
Praktijk Leonoor Netten behoudt zich het recht voor om consult-nemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van het consult verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten.

Praktijk Leonoor Netten stelt het bijzonder op prijs wanneer consult-nemers schoongewassen en met schone kleding op de behandeltafel liggen, tijdens een Healing.

quattro-miami-menu-separatorToepasselijk recht en geschillen

Alle geschillen van welke aard dan ook,  inclusief misbruik van logo en ander materiaal voortkomende uit  Praktijk Leonoor Netten, of de website leonoornetten.com die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen, of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor een bevoegde Nederlandse rechter. Het Nederlands recht is van toepassing.

quattro-miami-menu-separatorSlotbepaling
Dit zijn de algemene voorwaarden van Januari 2017 . Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Praktijk Leonoor Netten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Praktijk Leonoor Netten en consult-nemer en zijn een onverbrekelijk onderdeel van die overeenkomst.

quattro-miami-menu-separator