Algemene voorwaarden

Onderstaande Algemene Voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2017 op alle diensten en producten van The Soul-Art Company.

Toepasbaarheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten in zake van het kopen van sieraden  en/of Spirit-Art door The Soul-Art Company in Tilburg .

quattro-miami-menu-separatorBetalingsvoorwaarden

The Soul-Art Company gaat er van uit dat de opdrachtgever weloverwogen een opdracht geeft voor het laten vervaardigen van een sieraad maakt en legt de verantwoordelijkheid en het nakomen daarvan bij de opdrachtgever.

Indien er voor gekozen wordt om contant af te rekenen en daar niet aan voldaan wordt, ontvangt de afnemer van het consult een factuur  die binnen twee dagen moet worden voldaan. Wordt daar niet aan voldaan, dan volgt er een herinnering. Indien men nalatig blijft, wordt er een Incassobureau ingeschakeld.

Tarieven (inclusief 21 % BTW) worden duidelijk vooraf gecommuniceerd (online, op papier of mondeling )

Op het moment dat koper een sieraad via de website besteld wordt het bestelde sieraad naar koper verzonden zodra de betaling op de rekening van The Soul-Art Company staat.

Wanneer The Soul-Art Company een opdracht krijgt om een of meerdere sieraden te maken, wordt samen met opdrachtgever zijn / haar budget besproken. Zodra de opdracht een feit is, betaalt opdrachtgever  50 % van het afgesproken budget en zodra het sieraad / de sieraden klaar zijn betaalt opdrachtgever de andere 50 % , alvorens het sieraad / de sieraden overhandigd kunnen worden.

In het geval dat opdrachtgever nalaat de gemaakte afspraken na te komen, vervalt de opdracht. Ook wanneer opdrachtgever nalaat de laatste overeengekomen 50 % te betalen, vervalt de opdracht en is de eerste aanbetaling volledig voor opdrachtgever en kan er verder geen rechten meer ontleend worden aan The Soul-Art Company

quattro-miami-menu-separatorBereikbaarheid
U kunt The Soul-Art Company voor informatie, of het maken van een afspraak bellen op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur.  Indien ik niet bereikbaar ben kan een boodschap worden ingesproken en dan bel ik zo snel mogelijk terug. (vakanties en weekenden uitgezonderd)

Contactinformatie van The Soul-Art Company kunt u vinden op de pagina “contactinfo”

 

 

Aansprakelijkheid
Met veel zorg is deze website gemaakt door The Soul-Art Company en het interpreteren van de inhoud ligt geheel bij de lezer van de website. The Soul-Art Company is derhalve niet aansprakelijk voor onjuiste interpretatie en de lezer is daar zelf voor verantwoordelijk.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

quattro-miami-menu-separatorTarieven.

Tarieven (inclusief 21 % BTW) worden duidelijk gecommuniceerd (online, op papier of mondeling ) en betaling geschiedt bij het geven van een opdracht of aankoop van een sieraad, via de website, persoonlijk of anderzijds.

quattro-miami-menu-separatorGeheimhouding.

Alles wat er tijdens een contact met The Soul-Art Company  wordt besproken, blijft daar “binnenskamers” en is strikt vertrouwelijk. The Soul-Art Company zal op geen enkele wijze informatie van opdrachtgevers of klanten doorspelen aan derden. Deze gesprekken zijn-en blijven vertrouwelijk, hier zal door The Soul-Art Company ten alle tijden respectvol mee omgegaan worden !

quattro-miami-menu-separatorInspanningsverplichting.

The Soul-Art Company zal zich altijd inspannen voor opdrachtgever of koper.
The Soul-Art Company zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat The Soul-Art Company niet verantwoordelijk is  voor eventueel zoekraken van een bestelling, verstuurd via post.nl

quattro-miami-menu-separatorOvermacht
The Soul-Art Company heeft het recht de overeengekomen opdrachten uit te stellen indien zij tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Hieronder vallen omstandigheden welke buiten haar invloed liggen, of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, zoals ziekte. Indien nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van de partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

quattro-miami-menu-separatorBijzondere bepalingen.
The Soul-Art Company behoudt zich het recht voor om opdrachtgevers of kopers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de transactie verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten.

 

quattro-miami-menu-separatorToepasselijk recht en geschillen

Alle geschillen van welke aard dan ook,  inclusief misbruik van logo en ander materiaal voortkomende uit The Soul-Art Company , of de website leonoornetten.com die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen, of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor een bevoegde Nederlandse rechter. Het Nederlands recht is van toepassing.

quattro-miami-menu-separatorSlotbepaling
Dit zijn de algemene voorwaarden van Januari 2017 . Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist The Soul-Art Company.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen The Soul-Art Company, opdrachtgever en / of koper en zijn een onverbrekelijk onderdeel van die overeenkomst.

quattro-miami-menu-separator